Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου

Το έργο συμβάλλει στις προσπάθειες για τη μείωση της ανεργίας των νέων γυναικών(18 – 38), και την αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που έχουν αναπτυχθεί μέσω της μη–τυπικής και άτυπης κατάρτισης / εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν την βάση παραγωγής πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων εφ’ όσον παρέχουν στις ωφελούμενες την ικανότητα, προσαρμογής σε διαφορετικές ανάγκες του εργασιακού χώρου.

Μέσα από την παραγωγή του ηλεκτρονικού εργαλείου DigiFem, το οποίο για την καλύτερη χρήση και κατανόηση του συνοδεύεται από MOOC μαθήματα και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση, παρέχονται στις νέες γυναίκες ευκαιρίες για να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις, με στόχο την ένταξη και επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Κύριος στόχος είναι η εξυπηρέτηση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με ένα υποστηρικτικό μηχανισμό χαμηλού κόστους ο οποίος διερευνά με απλό τρόπο τα βήματα που απαιτούνται για τη σύσταση μιας επιχείρησης, επιτρέποντας στις νέες γυναίκες να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος το έργο επιδιώκει να συνδέσει την έρευνα, επαγγελματική κατάρτιση, προώθηση και προβολή των δραστηριοτήτων, με την δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού πλαισίου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την αναγνώριση και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στα μη-τυπικής / άτυπης μάθησης, και την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενισχυτικής της επικοινωνίας μεταξύ ωφελουμένων.

Δημοσιεύτηκε στο Αρχική

sitebuilder_1

DIGIFEM
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων